Automatická kresba

 

Psychotronická automatická kresba (AK) patří mezi historicky známé fenomény mimosmyslového napojení mimořádně citlivých jedinců do vyšších energetických informačních zdrojů existujících ve Vesmíru. Jejím prostřednictvím lze získávat cenné informace o systému a koloběhu energií mezi člověkem, přírodou a Vesmírem. Na základě výzkumů Psychotronické laboratoře v Praze byla automatická kresba v roce 1989 uznána jako diagnostická vědecká metoda. Touto metodou se otevírají dosud neznámé možnosti diagnostiky. Lze ji využívat v různých oborech - např. diagnostika v léčitelství, určování patogenních zón, zjišťování některých informací v kriminalistice, armádě ap.

AK se obecně zabývá více lidí. Úroveň výsledků jejich kreseb se však liší. Záleží totiž především na faktu do jaké roviny se kreslíř napojí. Rovina napojení je dána stupněm jeho duševního a duchovního rozvoje. V případě “Osobní analýzy jemnohmotného těla” se jedná o duchovní symbolickou a dokumentující kresbu duše člověka. Kresba je řízena milostí Boží a prostřednictvím vzájemné komunikace kreslíře s bytostmi a osobním duchovním vůdcem z jemnohmotných sfér.

V čím vyšších duševních a duchovních rovinách se tedy kreslíř pohybuje, tím dále se pomocí AK může dostávat. Člověk pouze biologicky a hmotně zaměřený není schopen pravdivě vykreslit jemnohmotná duševní a duchovní těla jiného člověka, neboť jeho mimosmyslové napojení sahá pouze do nižší astrální roviny, ve které může být ovlivněn i negativními astrálními bytostmi a výsledky kreseb tomu i pak odpovídají. Pouze lidé předurčeni k této činnosti vyššími záměry Božími mohou kreslit nejvyšší energie v duchovním napojení. Tento typ kreseb se nedá naučit. Tuto schopnost mají lidé, kteří mají vysoce vyvinuté duchovní vědomí a dále ji nazýváme "přímou duchovní grafickou komunikací".

Přímá duchovní grafická komunikace je tedy fenoménem určité možnosti osobního kontaktu kreslíře s bytostmi duchovních dimenzí. Kontakt lze uskutečnit cestou grafického záznamu vyjevených symbolů - kresbou znaků, rozličných linií, tvarů, barev ap. Tyto různé symboly vytvoří databázi důležitou pro vzájemnou komunikaci. Jde však o symboly ryze osobního systému napojení a nelze je využívat obecně ostatními kreslíři.

Tato grafická symbolická komunikace v naší rovině napojení umožňuje přenos a záznam informací z jemnohmotného duchovního světa, speciálně z jeho energoinformačních struktur a center, např. Akašické kroniky, do světa hmotného.

Před každým napojením do jemnohmotných center informací je jako otevřený přístupový koridor nutný změněný stav vědomí kreslíře v co nejvyšších frekvenčních hladinách duchovního vědomí, lásky a pokory. Při grafické komunikaci duchovní bytosti předávají poselství přímým vedením ruky napojeného kreslíře, což má jistou podobnost s běžnou automatickou kresbou. Dojde-li ke komunikaci s duchovními bytostmi v této grafické podobě, automatickou kresbou mohou být na základě předem položených dotazů předána kreslíři sdělení v podobě automaticky vykreslených symbolů, které se po návratu kreslíře do normálního vědomí dají analyzovat již rozumově.

Míru předávaných informací určují samy duchovní bytosti. Podstatný je pro kvalitu napojení stupeň duchovního vědomí kreslíře. Napojení k přímé duchovní komunikaci může získat jen takový lidský duch, který se sám ve stavu duchovního vědomí již nalézá.

Stojí-li však kreslíř v nižší úrovni duševního nebo fyzického vědomí, může se kresbou napojovat pouze do světa přírodního nebo astrálního. Z těchto důvodů dochází k diametrálnímu rozdílu v napojení mezi kreslíři automatické kresby a kreslíři přímé duchovní grafické komunikace.

V případě automatické kresby u kreslíře stojícího v nižší úrovni vědomí, může být jeho ruka vedena i neznámým duchem z nižšího astrálního světa, který přináší klamné informace, i když se může představovat jako kterákoliv duchovní bytost. Tuto skutečnost mylně zobecňují nezasvěcení kritici automatické kresby a nerozlišují u kreslířů úroveň jejich dosaženého vědomí.

Při přímé duchovní grafické komunikaci dochází totiž k napojení kreslíře, který stojí již v úrovni duchovního vědomí, do jemnohmotných sfér duchovního světa, kde se již nelze napojit na nižší astrální a klamající duchy.

Z toho plyne skutečnost, že nelze výsledky automatické kresby hodnotit obecně, ale pouze individuálně podle úrovně vědomí, které kreslíř automatické kresby dosáhl.

Na zákledě mých zkušeností je nejzásadnější ochrana Ducha svatého, trvalé napojení na Vyšší JÁ a JÁ JSEM. Od tohoto momentu jsem přestal pracovat mentálně a převážilo pouze napojení skrze srdce. Potom stačí např. AA Michaela pouze požádat, aby přijal tyto přivtělené duše do své náruče, aby je osvítil a poučil a odvedl do sfér, jenž jim náleží a pod.. A on to s radostí udělá ... Práce s bytostmi světla na této úrovni povyšuje AK na tzv.  spirituální AK. A tam již v podstatě neexistuje žádné omezení a nic není nemožné. Změny v časoprostoru se dějí v reálném čase a jsou trvalé...

Určitým kritériem pro posouzení vlastního duchovního napojení, tudíž i úrovně automatické kresby, může být i fotografie aury kreslíře. V auře člověka s duchovním vědomím by měla převládat fialová, bílá nebo zlatá barva.