ŽALOBA NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE

23.04.2009 17:38

, obzvlášť statiny a fibráty, jsou ve velkém prodávány pod záminkouk údajné léčbě rakoviny. Ve skutečnosti vyvolávají sérii těžkých vedlejších účinků, zje hromadně prodáván pod falešnou záminkou prevence proti infarktům a mrtvicím, přičemž je známo, žejsou užívány proti bolestem a zánětům, například při artritidě. Avšak mnohé z těchto léků ničíjsou hromadně prodávány pod falešnou záminkou léčení vysokého krevního tlaku ajsou masově prodávány pod falešnou záminkou prevence řídnutí kostíDalší mechanismus, jímž obvinění systematicky rozvíjejí své trhy, je úmyslnéPoté, co se patentovatelnost stala nutným předpokladem farmaceutickéhoúdajně bránící onemocněním srdce. Aspirin, původně vyvinutý jako prášek protiúdajně potírající koronární onemocnění srdce. Za účelem rozšířit globální prodej svých antibiotikprokurátor Telford Taylor před Norimberským tribunálem -ýtažky byly převzaty z dokumentu:www.mwm.cz - vyšlo ve WM magazínu 35/36 v roce 2004

ŽALOBA NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE

 

ŽALOBA

Následující řádky obsahují výňatky z oficiální žaloby, již podal u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr.

Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze

zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Úplný text v angličtině je k dispozici na

internetu (viz odkaz na konci textu).

 

Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod

Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob

Koronární srdeční choroby

Vysoký krevní tlak

Selhání srdce

Nepravidelný srdeční tep

Rakovina

AIDS a další infekční nemoci

Ostatní nemoci

Úmyslná expanze chorob

Drogy snižující hladinu cholesterolu

Chemoterapeutické drogy

Aspirin

Protizánětlivé léky

Calcium antagonists

Estrogen a další hormonální léky

Trankvilizátory a antidepresiva

Ostatní farmaceutické drogy

Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků

Tabletky proti bolení hlavy

Antibiotika

 

Dr. Rath v úvodním resumé píše:

 

Tato žaloba přináší před Mezinárodní soudní dvůr (ICC) ty největší zločiny, které kdy byly spáchány v dějinách

lidstva. Žalovaní jsou obviňováni ze zraňování a smrti miliónů lidí kvůli „obchodu s chorobami“, z válečných

zločinů a dalších zločinů proti lidskosti. Všechny tyto zločiny spadají pod jurisdikci Mezinárodního trestního soudu.

Obžalovaní vědí, že budou za tyto zločiny voláni k odpovědnosti, a proto spustili globální kampaň k podkopání

autority ICC s cílem vyhnout se mezinárodnímu právu a pokračovat ve svých zločinech ke škodě všeho lidstva.

Z tohoto důvodu musí být tato žaloba podaná ICC považována za krajně naléhavou. Každá fyzická osoba a

každá vláda je tímto vyzvána účastnit se na této žalobě s cílem jednou provždy skoncovat s těmito zločiny.

 

ÚVOD

Kartel

 

Obvinění přednesená v

této žalobě souvisí s

dvěma hlavními oblastmi

zločinu:

* genocidou a dalšími

zločiny proti lidskosti,

spáchanými v souvislosti s

farmaceutickým

podnikáním s chorobami.

* válečnými zločiny a

agresí a dalšími zločiny

proti lidskosti, spáchaným

v souvislosti s nedávnou

válkou proti Iráku a

 

1

 

mezinárodní eskalací s úmyslem vyvolat světovou válku.

 

Obě tyto oblasti zločinu spolu přímo souvisí a spojuje je jediný faktor: Byly spáchány jménem a v zájmu stejných

korporačních investičních seskupení a jejich politických chráněnců.

 

Základy farmaceutického podnikání

 

Obvinění mají na svědomí úmrtí stovek milionů lidí, kteří nepřestávají umírat na kardiovaskulární choroby,

rakovinu a další nemoci, jimž může být předcházeno a mohly být do značné míry již dávno eliminovány.

 

K předčasné smrti milionů lidí nedochází v důsledku shod okolností ani nedbalostí. Je úmyslná a systematicky

organizovaná ve prospěch farmaceutického průmyslu a jeho investorů s jediným účelem – expanze globálního

odbytu léčiv v hodnotě trilionů dolarů.

 

Tržištěm farmaceutického průmyslu je lidské tělo a návratnost jeho investic závisí na prodlužování a rozšíření

nemocí. Jeho zisky závisí na patentovatelnosti léků, které z něj dělají nejvýnosnější podnikání na Zemi.

Na rozdíl od toho prevence či vymýcení nějaké choroby významně zužuje nebo úplně eliminuje poptávku po

farmaceutických drogách. Farmaceutické korporace proto systematicky maří prevenci a likvidaci chorob.

Aby mohly páchat tyto zločiny, užívají farmaceutické korporace labyrint plný vykonavatelů a spoluviníků ve vědě,

v medicíně, hromadných sdělovacích prostředcích a politice. Vlády všech států jsou manipulovány nebo mnohdy

dokonce řízeny lobbyisty a bývalými manažery farmaceutického průmyslu. Legislativa všech států je po desetiletí

korumpována a zneužívaná k obhajování zájmů mnohatrilionového dolarového „obchodu s nemocemi“, čímž je

ohroženo zdraví a životy stovek milionů nic netušících nemocných a národů.

Výchozí podmínkou růstu farmaceutického průmyslu coby úspěšného investičního podnikání bylo vyloučení

konkurence bezpečných přirozených terapií, jelikož nejsou patentovatelné a skýtají nevelké marže. Přirozené

terapie navíc mohou efektivně pomáhat předcházet nemocem a eliminovat je kvůli své základní roli v buněčném

metabolismu.

Výsledkem této systematické eliminace přirozených zdravotních terapií bylo převzetí systémů zdravotní péče ve

většině zemí světa a miliony lidí a téměř všechny národy se tak dostaly do závislosti na farmaceutickém průmyslu

a jeho investičních obchodech.

 

Farmaceutický průmysl jako organizovaný podvod

 

Farmaceutický průmysl nabízí milionům pacientů „zdraví“ - ale toto očekávání neplní. Namísto toho poskytuje

produkty, které pouze mírní symptomy zatímco podporují chorobu v pozadí jako předpoklad pokračujícího

obchodu. K zakrytí tohoto podvodu, tento průmysl používá dvakrát více peněz, než vynakládá na výzkum příštích

léčebných terapií.

Tento organizovaný podvod je jedinou příčinou, proč tento investiční obchod za strategicky navrženou kouřovou

clonou „dobrodinců“ lidstva přetrval téměř století. Kriminální praktiky tohoto průmyslu drží životy 6 miliard lidí a

ekonomiky většiny zemí světa jako rukojmí.

 

Demaskování farmaceutického „obchodu s nemocemi“

 

V uplynulých deseti letech jsem usiloval o demaskování organizovaných podvodů tohoto největšího investičního

průmyslu na zemi. Poukazoval jsem na to, že největší překážkou zlepšování zdraví lidí na naši planetě je

samotný farmaceutický průmysl - a jeho povaha coby investičního průmyslu žijícího z rozšiřování spektra nemocí.

Jako vědec jsem byl ve výhodě při pátrání po skutečných příčinách kardiovaskulárních chorob a dalších

chronických onemocnění. Společně s kolegy jsem byl nápomocen při dokumentování účinných, přirozených a

nepatentovatelných alternativ k farmaceutickému „obchodu s chorobami“. Objev přirozených molekul

optimalizujících buněčný metabolismus umožní lidstvu předcházet a do značné míry eliminovat většinu

nejběžnějších současných chorob, včetně kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny a mnoha jiných.

 

Pozadí současné mezinárodní krize a útočné války proti Iráku

 

Aktuálně ohrožují přežívání farmaceutického průmyslu, a tím i celé základny dlouhodobých investic průmyslu v

hodnotě stovek trilionů dolarů, čtyři hlavní faktory:

1. Neřešitelné právní konflikty, následek laviny žalob a soudních procesů proti mnoha farmaceutickým korporacím

volaných k odpovědnosti za produkt.

2. Neřešitelné vědecké konflikty kvůli průlomům v přirozených nepatentovatelných terapiích, které efektivně a do

 

2

 

značné míry zcela vymýtí nemoci jako tržiště.

3. Neřešitelné etické konflikty, a z toho vyplývající ztráta důvěryhodnosti celého farmaceutického obchodu v

důsledku toho, že jejich přemrštěné patentové poplatky většině lidí limitují přístup k léčivům, což s sebou nese

riziko předčasného úmrtí miliónů lidí.

4. Neřešitelné korporační konflikty. Demaskování modelu farmaceutického podnikání jako organizovaného

podvodu.

Pharma-kartel po desítiletí vyvíjel maximální úsilí při ochraně svého globálního podnikání s patentovanými

drogami a zákazech rozšiřování konkurenčních nepatentovatelných léčebných alternativ. Tyto snaha na

mezinárodní úrovni vedla k proniknutí do Evropského parlamentu a zneužívání Světové zdravotnické organizace

a dalších institucí Spojených národů.

Nyní, poté když byl největší investiční průmysl na Zemi odhalen jako organizovaný podvod - obtížený desetitisíci

záručních soudních procesů – získalo na neodkladnosti bezprostřední prosazení globálních zákonů na ochranu

tohoto průmyslu k zakrytí těchto zločinů a zajištění trvalé kontroly nad investičním „obchodem s chorobami“ a tím i

celosvětově nad lidským zdravím.

Tyto dalekosáhlé ochranářské zákony ve prospěch organizovaného podvodu předpokládají okleštění občanských

práv a další drastická opatření, jenž nemohla být realizována v době míru. Zavedení těchto opatření vyžaduje

vystupňování mezinárodní krize, série vojenských konfliktů, vědomě připouštějících možnost použití zbraní

hromadného ničení, a spuštění světové války. Jen tehdy může nastat globální psychologická situace, která by

připustila okleštění občanských práv, přechod k stannému právu a všeobecnou implementaci ochranářských

zákonů, umožňujících obviněným pokračovat v „obchodě s chorobami“ a dalších zločinech.

Za této situace se farmaceutický průmysl stal největším přispěvatelem k volbám George W. Bushe, aby mohl

uplatnit přímý vliv na nejmocnější vojensko-politické centrum světa. Bushovým zvolením získala Rockefellerova

investiční skupina přímý přístup do Bílého domu, Pentagonu a tím i k politickým rozhodnutím. Stejné ovlivňování

uplatnila Rothschildova skupina v případě Blairovy vlády ve Velké Británii.

Není tedy žádným překvapením, že právě dva největší exportéři farmaceutických produktů, Spojené státy

americké a Velká Británie, stojí v čele současné mezinárodní krize a podněcovali k válce proti Iráku. Údajná

nezbytnost této války byla občanům v Americe, Velké Británii a světa prezentována pod falešnou záminkou

globálního boje proti „terorismu“, eliminace „ničemných vlád“ a křížového tažení proti šíření zbraní hromadného

ničení.

Tytéž korporační zájmové skupiny a jejich stejní političtí chráněnci, odpovědní za miliony úmrtí v důsledku

trvajícího podnikání s nemocemi, jsou odpovědné nejen za hrozbu zbytečné smrti desetitisíců nevinných lidí v

Iráku a za smrt mladých vojáků z Ameriky, Velké Británie a dalších zemí. Mají na svědomí spuštění a vedení

útočné války proti Iráku bez jakéhokoli mezinárodního mandátu. Mají na svědomí zotročování, loupení a další

zločiny v současné době prováděné v okupovaném Iráku.

Jestliže tyto zájmové skupiny a jejich političtí chráněnci nebudou za tyto zločiny ihned povoláni k odpovědnosti,

pravděpodobně budou pokračovat v eskalaci mezinárodní krize se skutečným rizikem války se zbraněmi

hromadného ničení.

V této kritické a dějinné situaci přináším tyto zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese a genocidy do

péče prokurátora Mezinárodního trestního soudu s naléhavou výzvou, aby začal neodkladně jednat, abychom

zabránili dalším zločinům a skutečné katastrofě ve formě světové války.

Vyzýváme veškeré fyzické osoby, vlády, společnosti či instituce kdekoli na světě, jenž trpí těmito zločiny či touží

po jejich ukončení, aby se připojily k této žalobě.

 

Obvinění z trestných činů

 

Obvinění v této žalobě se vztahují na zločiny ve dvou hlavních oblastech:

* Zločiny spáchané v rámci farmaceutického „obchodu s chorobami“ včetně zločinu genocidy a dalších zločinů

proti lidskosti.

* Zločiny související s válkou proti Iráku v roce 2003 a stupňováním mezinárodního napětí k světové válce, včetně

zločinů války a agrese stejně jako ostatními zločiny proti lidskosti.

Tyto dvě oblasti trestného činu jsou přímo propojené protože byly spáchány v jménu a zájmu stejných

korporačních investiční skupin a jejich politických ochránců. Žalovaní jsou obviněni z nejvážnějších zločinů

spáchaných proti celému lidstvu a jsou proto podřízeni principům mezinárodního trestního řízení.

 

3

 

Výňatek z první důkazní části žaloby

1. Důkazy o genocidě a dalších zločinech proti lidskosti spáchaných v souvislosti s farmaceutickým

„obchodem s nemocemi“

 

Uvedené specifické důkazy prokazují, že obvinění jsou odpovědní za záměrné udržování a rozšiřování chorob s

cílem vyvolat nové choroby a rozšiřují použití léčiv, kdysi registrovaných pro jedinou chorobu, na tolik dalších

onemocnění, jak je jen možné.

K dosažení těchto strategických cílů obvinění v globálním rozsahu navrhli, realizovali, řídili a organizovali

podvodné obchodní schéma, jehož ekonomický dopad nemá obdoby v celé lidské historii.

 

1.1. Úmyslné rozšiřování (spektra) chorob

 

V následujícím specifickém důkazu ukazujeme, že obvinění vědomě udržují a rozšiřují současná nejběžnější

onemocnění navzdory tomu, že by těmto chorobám mohlo být efektivně předcházeno a mohly by být z velké části

vymýceny, což by zachránilo milióny životů.

 

1.1.1. Koronární srdeční choroby

 

Základní příčinou chorob srdeční tepny a infarktů je strukturální oslabení a narušená funkce arteriální stěny, což

se - podobně jako kurděje - projeví při dlouhodobém nedostatku vitamínů a dalších nepostradatelných živin.

Farmaceutické přístupy k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění však tyto příčiny úmyslně ignorují a

raději se zaměřují na ošetřování symptomů, jako například snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Zatímco se záměrně vystříhají léčby onemocnění, kvůli níž jsou prodávány, vyvolávají škodlivé vedlejší účinky

těchto farmaceutických drog nová onemocnění. Celkový celosvětový počet obětí kardiovaskulárních chorob v

důsledku těchto úmyslných zločinů obviněných představuje více než 12 miliónů životů ročně.

 

1.1.2. Vysoký krevní tlak

 

Základní příčinou vysokého krevního tlaku je zvýšené namáhání arteriálních stěn kvůli nedostatku

nepostradatelných živin v buňkách arteriálních hladkých svalů, vedoucí k zužování průměru artérie a zvyšování

krevního tlaku. je K dispozici je velké množství klinických studií dokumentujících výhody použití

nepatentovatelných stopových prvků, především aminokyseliny argininu a hořčíku. Tyto napraví výchozí

nedostatek v miliónech buněk cévních stěn, které se uvolní a se zvětšujícím se průměrem cév dojde k opětovné

normalizaci krevního tlaku,

Farmaceutické drogy prodávané k ošetření vysokého krevního tlaku se opět záměrně zaměřují jen na ošetření

symptomů. Například, beta-blokátory redukující počet srdečních tepů a diuretika zmenšující krevní objem. Tyto

farmaceutické drogy záměrně obcházejí odstranění „křeči“ v cévních stěnách, která je základní příčinou vysokého

krevního tlaku. Zatímco vědomě obcházejí vyléčení onemocnění, mají dlouhodobé škodlivé vedlejší účinky,

potenciálně vyvolávající velké množství nových onemocnění a tím poptávku po nových lécích.

Přímým důsledkem tohoto postupu obviněných zůstává po celém světě několik set miliónů nevyléčených pacientů

s vysokým krevním tlakem a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

 

1.1.3. Selhání srdce

 

Základní příčinou srdečních selhání je nedostatek buněčných biokatalyzátorů, určitých vitamínů, minerálů,

carnitinu, koenzymu Q10 a dalších bioenergetických nosičů v miliónech svalových buněk srdce. To má za

následek oslabení čerpací funkce srdce a hromadění vody v těle.

Farmaceutické přístupy vědomě ignorují tuto skutečnost a soustřeďují se opět jen na symptomy. Diuretika

prodávaná k zabránění selháním srdce vylučují nejen v těle nahromaděnou vodu, ale vypláchnou i vitamíny,

minerály a další ve vodě rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy prodávané proti selhání srdce tudíž

toto onemocnění ve skutečnosti zhoršují a mají na svědomí omezené životní očekávání pacientů se srdečními

vadami, jakmile je nasazena léčba diuretiky.

Zatímco úmyslně obcházejí léčení příčin onemocnění, tyto farmaceutické drogy odplaví z těla podstatné živiny,

čímž zhorší výchozí příčinu onemocnění. V přímém důsledku tohoto postupu obviněných zůstává celosvětově

nevyléčeno a nakonec předčasně zemře přes sto miliónů pacientů se srdečními vadami.

 

1.1.4. Nepravidelný srdeční tep

 

4

 

Základní příčinou nepravidelného pulsu je nedostatek stopových prvků, vitamínů, minerálů, ubiquinonu (koenzym

Q 10) a dalších nosičů bioenergie v miliónech elektrických svalových buněk srdce. Toto má za následek narušení

vytváření nebo přenosu elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná dvojitá slepá studie

kontrolovaná placebem jednoznačné prokázala, že terapeutické použití stopových prvků je efektivní, spolehlivé a

skýtá způsob jak obnovit výchozí zdravé podmínky při nepravidelném tlukotu srdce.

V kontrastu s tím, farmaceutický přístup k léčení nepravidelného srdečního tepu tyto skutečnosti vědomě ignoruje

a místo toho se zaměřuje jen na symptomy. Drogy prodávané k upravení této poruchy mnohdy nepravidelný

srdeční tep zhorší, způsobí srdeční zástavu a předčasné úmrtí pacientů.

Před desetiletím spisovatel Thomas Moore v knize "Deadly Medicine" zdokumentoval případ, kdy jedna z nových

tříd léků proti arytmii přivodila jen v USA větší počet úmrtí, než bylo US ztrát na životech ve vietnamské válce.

Přímým důsledkem těchto postupů obviněných je, že celosvětově zůstává nevyléčeno přes sto milionů pacientů

se srdeční arytmií a počtu jejich obětí každodenně přibývá.

 

1.1.5. Rakovina

 

Rakovina byla ještě donedávna považovaná za rozsudek smrti. Nedávné pokroky v přirozené buněčné medicíně

to ale podstatně změnily. Nyní už je očividné, že rovněž v případě této choroby byl lékařský výzkum

nepatentovatelných terapií vědomě zanedbáván a obviněnými vyloučen ve prospěch neúčinných drog, které

epidemii rakoviny, jednoho z jejich nejlukrativnějších obchodů, umožnily pokračovat. Kvůli mimořádnému rozsahu

a dopadu těchto zločinů, spáchaných obviněnými v souvislosti s epidemií rakoviny, si je prezentujeme ve větších

podrobnostech.

Skutečnost, že se všechny typy rakoviny rozšiřují v těle stejným způsobem: za využití trávících enzymů -

kolagenů (collagenázy, metalloproteinázy), je vědecký fakt. Tyto enzymy lze blokovat, a tím zabránit rozšíření

rakovinných buněk, terapeutickým použitím přirozené aminokyseliny, lysinu, a to zejména společně s jiným,

rovněž nepatentovatelným stopovým prvkem. na tento léčebný přístup reagují všechny druhy doposud studované

rakoviny, včetně rakoviny prsu, prostaty, karcinomů, rakoviny plic, rakoviny kůže, fibroblastomů, synoviální

rakoviny a všech dalších forem nádorů.

Jediným důvodem proč tento zásadní objev nebyl v medicíně dále prozkoumán a celosvětově použit k vyléčení

pacientů postižených rakovinou je skutečnost, že tyto substance nejsou patentovatelné, a proto docilují jen

nízkých tržních marží. Ještě mnohem důležitější ale je, že jakékoli efektivní potírání libovolného onemocnění

nakonec povede k jeho vymýcení - a tím i k zániku mnohatriliónového dolarového trhu s farmaceutickými

drogami.

Farmaceutické drogy prodávané pacientům trpícím rakovinou jsou obzvlášť podvodné a zlovolné. Pod záminkou

ošetřování rakoviny jsou pacientům pod krycím názvem „chemoterapie“ aplikovány toxické substance, včetně

derivátů yperitu. Skutečnost, že tyto toxické směsi zničí také miliony jejich zdravých tělesných buněk je vědomě

zakalkulována.

Se znalostí těchto skutečností, byly tedy vědomě vzaty v úvahu následující důsledky: rakovina v první řadě

zůstane celosvětovou epidemií, poskytující výnosnou bázi dlouhodobému obchodu vynášejícímu trilióny dolarů.

Za druhé, soustavná aplikace toxických prostředků formou chemoterapie vyvolává u rakovinových pacientů

přijímajících tyto toxické substance epidemii nových chorob.

V důsledku této strategie je produkce farmaceutických drog pro ošetřování nebezpečných vedlejších účinků

chemoterapeutických léčiv - včetně infekcí, zánětů, krvácení, selhání různých orgánů, atd. - ještě lukrativnější než

obchod se samotnými chemoterapeutiky. Obvinění tudíž aplikují organizovaný podvodný postup ke škodě stovek

milionům rakovinových pacientů s jediným úmyslem: jde o jejich finanční obohacení.

 

1.1.6. AIDS a další infekční nemoci

 

V přístupu k jedné z nejvražednějších epidemií v lidské historii, AIDS, je aplikováno podobné, promyšlené

podvodné schéma. Vědecké studie již 10 před lety ukázaly, že vitamin C může snížit schopnost replikace HIV-viru

o více než 99%. Tento fakt obvinění dobře znají už přes deset let.

Obvinění prokazatelně záměrně ignorovali a obešli tento spolehlivý, nicméně nepatentovatelný, léčebný postup a

vyvinuli proti AIDS patentované drogy s těžkými vedlejšími účinky. Navíc jsou tato léčiva kvůli přemrštěným

licenčním poplatkům nedostupná velké většině lidí na této planetě. Obvinění jsou vinni ohrožením životů a

zapříčiněním smrti stovek miliónů lidí v Africe, Jižní Americe, Asii a všech ostatních regionech světa v důsledku

jejich zločinného obchodního plánu.

Obdobným způsobem bojkotují informaci, že jediným a nejdůležitějším opatřením zvyšujícím imunitu vůči

infekčním onemocněním je optimální přísun vitamínů B6, B12, kyseliny listové a určitých dalších

nepostradatelných živin. Vědecky podloženou skutečností je, že tyto biokatalyzátory buněčného metabolismu

 

5

 

zvyšují produkci leukocytů, které jsou hlavní zbraní našeho těla vůči libovolné infekci. Systematickým

zadržováním této informace, obzvlášť stovkám miliónů dětí a dospělých v rozvojovém světě, farmaceutický

průmysl vědomě ohrozil životy stovek milionů lidí v těchto oblastech. Všichni obvinění ví, že v těchto oblastech

světa si sotva kdo může dovolit léčbu jejich farmaky a zemře.

Zadržování životně důležitých informací o přirozených nepatentovatelných alternativách, sloužících k prevenci a

potírání infekčních onemocnění, vede nejen k zbytečnému úmrtí milionů lidí, ale také ke krachu ekonomik mnoha

rozvojových zemí. Přímým důsledkem je další dramatické zhoršování již existující nerovnováhy nynější světové

ekonomiky. Tyto země jsou vědomě hnány do konfliktu, v němž mohou jen prohrát.

 

1.1.7. Ostatní nemoci

 

Zdravotním problémem stejně tak nepřestávají být i jiná, degenerativní, zánětlivá, infekční a mnoho jiných

současných nejběžnějších onemocnění, protože je obvinění definovali a ochraňují jako tržiště svého zločinného

„obchodu s nemocemi“.

 

1.2. DOKLADY O KRIMINÁLNÍCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH OBVINĚNÝCH

1.2.1 Úmyslná expanze chorob a vyvolávání nových onemocnění u pacientů za účelem rozšíření trhu s

farmaceutickými drogami

 

Pro rozšíření odbytu jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší účinky prodávány

níže uvedené skupiny léků. Tímto zločinným jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím vědomě

vyvolávají nová onemocnění. Okolnost, že nové nemoci vyvolané vedlejšími účinky těchto drog se projeví až po

mnoha letech je využívána jako dodatečné krytí této záludné praxe.

 

Drogy snižující hladinu cholesterolu

prevence kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na

celém světě, indukují rakovinu.

 

Chemoterapeutické drogy

nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s

chemoterapií může fungovat jen proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti - a dokonce už i pár

měsíců přežívání pacienta na chemoterapii je obviněnými prodáváno jako senzační úspěch.

 

Aspirin

dlouhodobé užívání tohoto léku je příčinou destrukce kolagenů, a proto postupně zvyšuje riziko infarktů a

mrtvičných záchvatů, včetně jiných onemocnění, jako žaludečních vředů a krvácení do žaludku.

 

Protizánětlivé léky

pojivovou tkáň, například v kloubech. Tyto léky při dlouhodobém užívání zdravotní problémy spíše zhorší, než

aby je léčily.

 

Calcium antagonists

prevence infarktů, přičemž dlouhodobé užívání tyto léků je naopak známou příčinou růstu počtu infarktů, mrtvic a

dalších onemocnění.

 

Estrogen a další hormonální léky

(osteroporézy) a předcházení srdečním vadám, i když je známo, že dlouhodobé užívání těchto přípravků u více

než 30% žen, které je berou, vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými těmito léky jsou na

hormonech závislé rakoviny, jako například rakovina prsu a dělohy.

 

Trankvilizátory a antidepresiva.

vyvolávání návyku za účelem zvýšení prodeje léků. Je známo, že mnoho uklidňujících prostředků a antidepresiv,

včetně rozšířeného diazepamu („Valium“) vyvolává návyk a závislost. Za účelem další expanze globálního

prodeje těchto drog je obvinění je dokonce propagují na celostránkových reklamách v běžně dostupných,

neodborných časopisech.

 

Ostatní farmaceutické drogy.

investičního obchodu obsahují typické farmaceutické drogy syntetické molekuly, toxické pro lidské tělo. Pro téměř

všechny léky platí stejný podvodný obchodní princip – vyvolají krátkodobé zmírnění příznaků, zatímco současně

působí škody, čímž pozvolna vytvářejí nové nemoci jako budoucí základ trhu pro další nové léky.

 

6

 

1.3. Nové choroby uváděné na trh rozšiřováním patentovaných léků

 

Obvinění při uskutečňování svých zločinů vědomě rozšiřují poptávku po svých současných farmaceutických

drogách vymýšlením nových zdravotních stavů a podmínek, při nichž doporučují použití léků, které předtím byly

určeny k léčbě jiné nemoci. Jako hlavní důkaz uvádíme dva následující význačné příklady:

 

Tabletky proti bolení hlavy

bolení hlavy a úlevě při bolestech obecně, je nyní obviněnými masově prodáván a doporučován k dlouhodobému

užívání dokonce i zdravým jedincům pod záminkou prevence a ošetření onemocnění srdce a dalších těžkých

zdravotních stavů.

 

Antibiotika

obvinění vytvořili a celosvětově rozšířili takzvanou „bakteriální teorii“ infarktu. Bez jakéhokoliv klinického důkazu

naznačujícího, že chlamydia či jiné bakterie skutečně způsobuje aterosklerózu a infarkty, obvinění zločinně

propagují všeobecné užívání antibiotik i zdravými jedinci pod falešnou záminkou prevence infarktu.

Toto je jen několik příkladů praktik sloužících obviněným k soustavnému rozšiřování prodeje jejich léků a vyvolání

dalších onemocnění. Toto marketingové schéma není výjimkou, ale pravidlem. Seznam zločinů spáchaných v

této souvislosti bude novelizován a doplněn během dalšího vyšetřování.

 

1.4. Zločiny spojené se systematickou infiltrací různých částí společnosti za účelem snadnějšího

provádění shora uvedených a dalších zločinů

 

Obvinění systematicky a promyšleně infiltrovali medicínu a zdravotnictví většiny zemí světa za účelem vytvoření

finanční a jiných závislostí, aby mohli vést svůj „obchod s chorobami“ a dopouštět se dalších zločinů. Lékařský

výzkum neprobíhá primárně proto, aby byly objeveny nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví nejprospěšnější

léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem rozpoznat choroby s největším potenciálním trhem,

na němž výrobci léků mohou vytvořit co nejvyšší zisky. V uplynulých desetiletích obvinění v rámci své strategie z

programů výuky na lékařských fakultách systematicky vyloučili poznatky o efektivních, avšak nepatentovatelných

přirozených terapiích. Byly záměrně vytvořeny generace lékařů s malými nebo vůbec žádnými znalostmi životně

důležitých zdravotních výhod těchto přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na lékařských fakultách zároveň

přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie. V důsledku této desetiletí probíhající praxe

absolventi opouštějí lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického „obchodu s chorobami“. Za

účelem zamaskování této strategie jsou patentované drogy zpodobňovány jako „vědecká“ a dokonce „etická

léčiva“, zatím co nepatentovatelné přirozené terapie diskreditují jako „nevědecké“.

Obvinění podobným způsobem, vytvářením finančních a dalších závislostí, celosvětově systematicky a

promyšleně infiltrovali hromadné sdělovací prostředky, jejichž pomocí šíří klamné a falešné informace, za nimiž

mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat „obchod s chorobami“ a dopouštět se tak nových zločinů.

Obvinění úmyslně a systematicky zneužívají legislativních a politických systémů většiny států k prosazování

zákonů a nařízení a prosazování dalších opatření s úmyslem dále rozšířit prodej neúčinných, nebezpečných, ale

velmi lukrativních farmaceutických drog. Obvinění zneužili svého politického vlivu k vynucení právních předpisů,

které jim dovolují přivlastnit si trilióny dolarů pod zástěrkou „zdravotního pojištění“ a jiných veřejných i soukromých

zdravotních fondů. V rámci takto podporovaného podvodného „obchodu s chorobami“ vybírají peníze tak, že po

jednotlivcích, společnostech a vládách po celém světě vyžadují platby za své neúčinné a zhoubné terapie. Takto

obvinění zajistili enormní zisky farmaceutickému průmyslu a působí zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovkám

miliónů lidí.

Obvinění za účelem páchání svých zločinů proti lidskosti promyšleně a systematicky infiltrovali a zneužili

Evropský parlament a další regionální a mezinárodní orgány, včetně institucí Spojených národů, Světové

zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a dalších národních a

mezinárodních politických sborů.

 

1.5. Zločiny spojené se systematickým blokováním účinných nepatentovatelných zdravotních postupů a

opatření

 

Obvinění se za účelem ochrany svých podvodných investičních obchodů s chorobami pokoušeli o celosvětové

vyloučení dosažitelnosti nepatentovatelných přirozených terapií. K dosažení tohoto cíle použili několika

strategických opatření:

1. Zadržování životně důležitých informací o nepatentovatelných přirozených terapiích. Obvinění před milióny lidí

vědomě a systematicky utajili a blokují pro zdraví zásadní informaci, že lidské tělo neumí produkovat vlastní

 

7

 

vitamin C (kyselinu L-askorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají

sklon ke kardiovaskulárním a dalším onemocněním. Obvinění miliónům lidí neposkytli a systematicky a

cílevědomě blokují elementární zdravotní informaci, že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu - lysin. Na

základě této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci.

Obvinění tedy tímto postupem záměrně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

2. Veřejné zlehčování významu nepatentovatelných přirozených terapií. Obvinění svévolně a systematicky

klamou veřejnost šířením falešných, matoucích a smyšlených zpráv zlehčujících nepatentovatelné zdravotní

terapie s cílem zaštítit a rozšířit svůj „obchod s chorobami“ závislý na patentovaných drogách a dopouštět se

dalších zločinů. Tímto obvinění úmyslně působí další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.

3. Šíření zdravotních informací souvisejících s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi je stavěno mimo zákon.

Obvinění se vědomě pokoušejí zneužít svého politického vlivu při pokusech o dosazení zákonů s působností na

národních, jakož i mezinárodní úrovni, které by v podstatě postavily mimo zákon šíření informací o preventivních

a léčebných postupech v souvislosti s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi. Tato legislativní iniciativa usiluje

o dosazení libovolně nízké „horní hranice“ financování těchto přirozených a bezpečných terapií, což je další krok

ve snaze zabránit jejich využívání jako přirozených léčebných prostředků. Pokusy o zneužití „Codex Alimentarius

Commission“ Spojených národů se obvinění dokonce pokusili vnutit podobné zákony všem členským zemím OSN

- to znamená dosáhnout jejich celosvětové platnosti.

1.5.5. Poté, když selhalo všechno nenápadné úsilí o definitivní zaštítění farmaceutického „obchodu s chorobami“,

obvinění přijali jinou strategii. Záměrně vystupňovali mezinárodní krizi, včetně vedení války, za účelem vyvolat

psychologické a zákonné podmínky, které by připustily neodkladnou globální implementaci protekcionářských

zákonů legalizujících pokračování jejich činnosti a zločiny, z nichž jsou zde obviněni.

 

„Ne nacističtí šílenci, ale tito obvinění korporační manažeři, jsou hlavními válečnými zločinci. Kdyby

jejich zločiny nevyšly na denní světlo a nebyli za ně potrestáni dopustili by se v budoucnu ještě větších

zločinů, než by kdy dokázal Hitler.“

-

 

V

Complaint Against Genocide and Other Crimes against Humanity Committed in Connection with the

Pharmaceutical ‘Business With Disease’ and the Recent War Against Iraq

This complaint is submitted

to the International Criminal Court

by Matthias Rath MD and others

on behalf of the people of the world

The Hague, June 14, 2003

To the prosecutor of the

International Criminal Court,

Senator Louis Moreno-Ocampo,

c/o International Court,

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag/The Hague

[úplný text: https://www.laleva.cc/The_Hague/hague_complaint.pdf]

[https://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/dr_rath.htm]

WM magazín 2008;

Zpět